Základy elektrotechnického o kreslenie  
V elektrotechnike  sú  potrebné  základné  výkresy,  ktoré  určujú  tvar,  rozmery a spôsob  výroby  
mechanických častí elektrotechnických zariadený í.  Okrem  základných výkresov sú  potrebné  
ďalšie technick é  podklady, grafická dokumentácia zameraná  na elektrické  vlastnosti a  funkciu  
týchto zariadení a ich časti.  
Grafická dokumentácia sa v elektrotechnike delí:  
1
2
. na  elektrotechnické  schémy  
. na  výkresy,  diagramy  a  tabuľky  súvisiace s  elektrotechnickými  schémami  
Toto základné rozdelenie základnej dokumentácie je platné pre všetky odbory v elektrotechnike.  
základné pojmy  
Funkčná jednotka - je súčasť zariadenia, ktoré má samostatnú značku a určitý funkčný  
význam.  
Súčiastka - je časť elektrického obvodu, ktorá je schopná plniť niektorú zo základnej  
elektrických funkcií (cievka, relé, svorka pod.).  
Funkčný celok - je súhrn funkčných  jednotiek,  ktoré plnia v  zariadení  určitú funkciu,  nemusí  
však tvoriť konštrukčný celok.  
Funkčným obvod - je vedenie alebo funkčný kanál s presne určeným účelom.  
Spoj - je čiara v schéme, ktorá vyjadruje spojenie medzi funkčnými časťami zariadení.  
Elektrický spoj -  je čiara v schéme, ktorá vyjadruje  cestu prechode elektrického  prúdu,  
signálu a pod.  
Značka - je dohodnuté grafické znázornenie funkčnej časti, alebo funkčné jednotky,  súboru  
alebo zariadenia.  
Elektrotechnická schém a  
Elektrotechnická schém a  sú  základným  podkladom grafickej  dokumentácie. pomocou  značiek  
sa na nich znázorňujú elektrické funkčné časti zariadenia a spojenia medzi nimi.  
Rozdeľujú sa na 4 skupiny:  
1
.Schémata určená na celkovú informáciu  
a) prehľadové  schéma  
b) blokové  schéma  
2
. Schémy vyznačujúci skladbu zariadení  
a) obvodové schéma  
b) náhradné  schéma  
3
. Schémata elektrických spojení  
a) zapojovací schéma vnitřních spojů  
b) zapojovací schéma vnějších spojů  
c) svorkovnicové schéma  
4
.
Schémata rozmístění funkčních  
jednotek  
a) situační schéma  
b) situační schéma rozvodu  
c) situační schéma sítě  
Výkresy, diagramy a tabulky  
v elektrotechnické dokumentaci  
Kromě elektrotechnických schémat musí  
být  
v elektrotechnické  
dokumentaci  
elektrických zařízení další doplňující  
grafické podklady, které rozdělujeme  
následovně:  
1
. výkresy  
2
. Diagramy